Privacy Policy

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een gemakkelijk te navigeren overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. De term “persoonsgegevens” omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming onze verklaring inzake gegevensbescherming, die we onder dit exemplaar hebben opgenomen.

Gegevensregistratie op deze website

Wie is de verantwoordelijke voor het vastleggen van gegevens op deze website (d.w.z. de “controller”)?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de exploitant van de website, wiens contactgegevens beschikbaar zijn in het gedeelte “Informatie over de verantwoordelijke partij (in de AVG de “controller” genoemd)” in dit privacybeleid.

Hoe leggen we uw gegevens vast?

Wij verzamelen uw gegevens doordat u uw gegevens met ons deelt. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u invult in ons contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch vastgelegd door onze IT-systemen of nadat u toestemming hebt gegeven voor de registratie ervan tijdens uw websitebezoek. Deze gegevens omvatten voornamelijk technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site is bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om het foutloos aanbieden van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw informatie?

U hebt het recht om op elk moment informatie te ontvangen over de bron, ontvangers en doeleinden van uw gearchiveerde persoonlijke gegevens zonder dat u een vergoeding hoeft te betalen voor dergelijke openbaarmakingen. U hebt ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Als je toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, heb je de mogelijkheid om deze toestemming op elk moment in te trekken, wat van invloed is op alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien heeft u het recht om onder bepaalde omstandigheden beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen. Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Aarzel niet om op elk moment contact met ons op te nemen als u vragen heeft over deze of andere problemen met betrekking tot gegevensbescherming.

2. Hosting

We hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

Strato

De aanbieder is Strato AG, Otto-Ostrowski-Straße 7, 10249 Berlijn (hierna “Strato” genoemd). Wanneer u onze website bezoekt, legt Strato verschillende logbestanden vast, waaronder uw IP-adressen.

Raadpleeg voor meer informatie het Strato-gegevensbeschermingsbeleid: https://www.strato.de/datenschutz/.

Strato wordt gebruikt op basis van art. 6(1)(f) AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij een zo betrouwbaar mogelijke weergave van onze website. Indien de juiste toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6(1)(a) AVG en § 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gegevensverwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een verwerkersovereenkomst (DPA) afgesloten. Dit is een contract dat is opgelegd door de wetgeving inzake gegevensprivacy en dat garandeert dat ze persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en haar pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Telkens wanneer u deze website gebruikt, wordt een verscheidenheid aan persoonlijke informatie verzameld. Persoonlijke gegevens omvatten gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en voor welke doeleinden we deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel de informatie wordt verzameld.

Hierbij wijzen wij u erop dat de overdracht van gegevens via internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) gevoelig kan zijn voor beveiligingslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke (in de AVG de “verwerkingsverantwoordelijke” genoemd)

De verwerkingsverantwoordelijke op deze website is:

Doris Triebels
Wohnen auf Zeit in Aachen
Höhenweg 3
52074 Aken
Duitsland

Telefoon: (+49) (0) 178 25 25 62 1
E-mail: info@ferienwohnungaachen.de

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in zijn eentje of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.).

Opslagduur

Tenzij in dit privacybeleid een meer specifieke bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval zal de verwijdering plaatsvinden nadat deze redenen niet meer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrond voor de gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van art. 6(1)(a) AVG of art. 9 (2)(a) AVG, indien bijzondere gegevenscategorieën worden verwerkt volgens art. 9 (1) DSGVO. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, is de gegevensverwerking ook gebaseerd op art. 49 (1)(a) AVG. Als u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of voor de toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via apparaatvingerafdrukken), is de gegevensverwerking bovendien gebaseerd op § 25 (1) TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6(1)(b) AVG. Bovendien, als uw gegevens nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting, verwerken wij deze op basis van art. 6(1)(c) AVG. Bovendien kan de gegevensverwerking plaatsvinden op basis van ons gerechtvaardigd belang volgens art. 6(1)(f) AVG. Informatie over de relevante rechtsgrond in elk afzonderlijk geval wordt gegeven in de volgende paragrafen van dit privacybeleid.

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een breed scala aan gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt ook op elk moment de toestemming die u ons al hebt gegeven, intrekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (Art. 21 AVG)

IN HET GEVAL DAT GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP GROND VAN ART. 6(1)(E) OF (F) AVG, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OP BASIS VAN REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR ELKE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. RAADPLEEG DEZE VERKLARING VAN GEGEVENSBESCHERMING OM DE RECHTSGROND TE BEPALEN, WAAROP ENIGE VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD. ALS U EEN BEZW LOGT, VERWERKEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET MEER, TENZIJ WE IN EEN POSITIE ZIJN OM EEN UITGEBREIDE BESCHERMING TE VOORSTELLEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS, DIE zwaarder wegen dan UW BELANGEN, RECHTEN EN DE DOELSTELLINGEN VAN IS HET AANVRAGEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGING VAN WETTELIJKE RECHTEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21(1) AVG).

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT OM DIRECTE RECLAME TE DOEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME. DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER HET IS AANGESLOTEN OP DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR VOLGENS ART. 21(2) AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In geval van overtredingen van de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats, werkplek of op de plaats waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht, ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die beschikbaar zijn als juridische middelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om te eisen dat wij alle gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om een contract uit te voeren, overhandigen aan u of een derde partij in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zou eisen, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

Informatie over, rectificatie en verwijdering van gegevens

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u het recht om te allen tijde informatie over uw gearchiveerde persoonsgegevens, hun bron en ontvangers en het doel van de verwerking van uw gegevens op te vragen. U heeft mogelijk ook het recht om uw gegevens te laten corrigeren of verwijderen. Als u vragen heeft over dit onderwerp of andere vragen over persoonlijke gegevens, neem dan gerust contact met ons op.

Recht om verwerkingsbeperkingen te eisen

U heeft het recht om het opleggen van beperkingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om beperking van de verwerking te eisen is van toepassing in de volgende gevallen:

 • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens zou betwisten, hebben we meestal enige tijd nodig om deze claim te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heeft u het recht te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
  Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze is/wordt uitgevoerd, heeft u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de vernietiging van deze gegevens te eisen.
 • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig hebt om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te claimen, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen in plaats van de verwijdering ervan.
 • Als u bezwaar heeft gemaakt op grond van art. 21 lid 1 AVG zullen uw rechten en onze rechten tegen elkaar moeten worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vorderen.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van hun archivering – alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten te claimen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om zwaarwegende redenen van algemeen belang die worden aangehaald door de Europese Unie of een lidstaat van de EU.

SSL- en/of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals inkooporders of vragen die u bij ons als websitebeheerder indient, gebruikt deze website een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser van “http://” naar “https://” wisselt en ook door het verschijnen van het slotpictogram in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Weigering van ongevraagde e-mails

We maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in combinatie met de verplichte informatie die moet worden verstrekt in onze Sitekennisgeving om ons promotie- en informatiemateriaal te sturen waar we niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd. De beheerders van deze website en haar pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

4. Vastleggen van gegevens op deze website

Cookies

Onze websites en pagina’s gebruiken wat de branche ‘cookies’ noemt. Cookies zijn kleine datapakketjes die geen schade toebrengen aan uw apparaat. Ze worden ofwel tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of ze worden permanent gearchiveerd op uw apparaat (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven op uw apparaat gearchiveerd totdat u ze actief verwijdert, of ze worden automatisch verwijderd door uw webbrowser.

In sommige gevallen is het mogelijk dat cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen zodra u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze cookies stellen u of ons in staat om te profiteren van bepaalde diensten die door de derde partij worden aangeboden (bijvoorbeeld cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch essentieel omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder cookies (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Het doel van andere cookies kan de analyse van gebruikerspatronen of de weergave van promotionele berichten zijn.

Cookies, die nodig zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatietransacties, of voor het aanbieden van bepaalde functies die u wilt gebruiken (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of die nodig zijn voor de optimalisatie (vereiste cookies) van de website (bijv. , cookies die meetbare inzichten geven in het webpubliek), worden opgeslagen op basis van art. 6(1)(f) AVG, tenzij een andere rechtsgrond wordt genoemd. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van de vereiste cookies om de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te garanderen. Als uw toestemming voor het opslaan van cookies en soortgelijke herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van de verkregen toestemming (Art. 6(1)(a) AVG en § 25(1) TTDSG); deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U heeft de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer cookies worden geplaatst en om het accepteren van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de verwijderfunctie activeren voor het automatisch wissen van cookies wanneer de browser sluit. Als cookies zijn gedeactiveerd, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

In het geval dat cookies van derden worden gebruikt of als cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden, zullen we u afzonderlijk op de hoogte stellen in combinatie met dit gegevensbeschermingsbeleid en, indien van toepassing, om uw toestemming vragen.

Server logbestanden

De aanbieder van deze website en zijn pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De informatie omvat:

 • Het type en de versie van de gebruikte browser
 • Het gebruikte besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • De hostnaam van de toegangscomputer
 • De tijd van het serveronderzoek
 • Het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden vastgelegd op basis van art. 6(1)(f) AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van de website van de exploitant. Om dit te bereiken, moeten serverlogbestanden worden vastgelegd.

Contact Formulier

Als u ons een vraag stelt via ons contactformulier, worden de informatie in het contactformulier en de daarin verstrekte contactgegevens door ons opgeslagen om uw vraag te behandelen en voor het geval we nog vragen hebben. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6(1)(b) AVG, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of als het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6(1)(f) AVG) of op uw toestemming (Art. 6(1)(a) AVG) indien hierom is verzocht; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De informatie die u in het contactformulier heeft ingevuld, blijft bij ons totdat u ons vraagt ​​om de gegevens te wissen, uw toestemming voor het archiveren van gegevens intrekt of als het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet meer bestaat (bijvoorbeeld nadat we concludeerde onze reactie op uw vraag). Dit laat eventuele dwingende wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen, onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek) door ons opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de verwerking van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6(1)(b) AVG als uw vraag betrekking heeft op de uitvoering van een contract of nodig is voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen worden de gegevens verwerkt op basis van ons legitieme belang bij de effectieve behandeling van bij ons ingediende vragen (Art. 6(1)(f) AVG) of op basis van uw toestemming (Art. 6(1) )(a) AVG) als deze is verkregen; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt om verwijdering, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag vervalt (bijvoorbeeld na voltooiing van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U heeft de mogelijkheid om u op deze website te registreren om gebruik te kunnen maken van aanvullende websitefuncties. We zullen de gegevens die u invoert alleen gebruiken voor het gebruik van de respectieve aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De vereiste informatie die we op het moment van registratie vragen, moeten volledig worden ingevuld. Anders zullen we de registratie weigeren.

Om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in de omvang van ons portfolio of in geval van technische wijzigingen, gebruiken we het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is opgegeven.

We verwerken de gegevens die tijdens het registratieproces zijn ingevoerd op basis van uw toestemming (Art. 6(1)(a) AVG).

De gegevens die tijdens het registratieproces worden geregistreerd, worden door ons opgeslagen zolang u op deze website bent geregistreerd. Vervolgens worden dergelijke gegevens verwijderd. Dit laat onverlet de dwingende wettelijke bewaarplichten.

De commentaarfunctie op deze website

Wanneer u de reactiefunctie op deze website gebruikt, wordt informatie over het tijdstip waarop de reactie is gegenereerd en uw e-mailadres en, als u niet anoniem post, de gebruikersnaam die u heeft geselecteerd naast uw opmerkingen gearchiveerd.

Bewaartermijn voor opmerkingen

Opmerkingen en alle gelieerde informatie worden door ons opgeslagen en blijven op deze website totdat de inhoud waarop de opmerking betrekking had in zijn geheel is verwijderd of als de opmerkingen om juridische redenen moesten worden verwijderd (bijvoorbeeld beledigende opmerkingen).

Legale basis

Opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (Art. 6(1)(a) AVG). U hebt het recht om op elk moment de toestemming die u ons al hebt gegeven in te trekken. Hiervoor hoeft u ons alleen maar een informele melding per e-mail te sturen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

5. Plug-ins en tools

Google Fonts (lokale inbedding)

Deze website maakt gebruik van zogenaamde Google Fonts van Google om een uniform gebruik van lettertypen op deze site te waarborgen. Deze Google-lettertypen worden lokaal geïnstalleerd, zodat er geen verbinding met de servers van Google tot stand wordt gebracht in combinatie met deze applicatie.

Voor meer informatie over Google Fonts, volg deze link: https://developers.google.com/fonts/faq en raadpleeg de privacyverklaring van Google onder: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Font Awesome (lokale inbedding)

Deze website maakt gebruik van Font Awesome om een uniform gebruik van lettertypen op deze site te waarborgen. Font Awesome wordt lokaal geïnstalleerd, zodat er geen verbinding met de servers van Fonticons, Inc. tot stand wordt gebracht in combinatie met deze applicatie.

Raadpleeg voor meer informatie over Font Awesome de verklaring inzake gegevensbescherming voor Font Awesome op: https://fontawesome.com/privacy.

Highlights

Appartement 1

Schlossparkstr. 134

Appartement 2

Schlossparkstr. 134

Kerstmarkt

22.11. – 23.12.2019

Euregio Beurs

13.03. – 22.03.2020

Öcher Bend, Kermis

11.04. – 27.04.2020

CHIO 2020

29.05. – 07.06.2020

Öcher Bend, Kermis

17.08. – 19.08.2019